پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر حامد رجائی آملی

فوق تخصص ارولوژی

رزومه پزشک