خدمات پزشکی در منزل

با بهترین پزشکان بیمارستان های نیکان خدمات زیر زا دریافت کنید


مراحل انجام خدمات پزشکی در منزل

مراحل انجام خدمت

1) ثبت درخواست

انتخاب یکی از انواع آزمایش

2) برآورد هزینه توسط کارشناس

برآورد هزینه در صورت ارسل نسخه

3) زمان و مکان آزمایش

هماهنگی  زمان و مکان آزمایش به دلخواه شما

4) انتخاب درمان گر

انتخاب درمان گر بر اساس نوع خدمت

5) اعزام درمانگر

 اطلاع رسانی از طریق تماس درمانگر با شما