دستگاه فشار سنج

دستگاه فشار سنج

وسیله‌ای که برای ارزیابی فشارخون بدن از طریق فشارسنج دستی یا دیجیتالی استفاده می‌شود.